Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 37:

ספר סגולה. מהדורה ראשונה. "עטרת צבי". מהרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב. חלק א'. [עותק חסר]. קבלה וחסידות.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $340
Start price:
$ 300
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

ספר " עטרת צבי". פירוש על הזוהר הק' חלק א': ספר חסידות וקבלה הנחשב מאד בקרב חסידים, של המקובל האלוקי רבי צבי הירש מזידיטשוב זי"ע המכונה "שר בית הזוהר". " מהדורה ראשונה". עותק חסר. מבראשית רק עד פרשת תולדות. פג דף בלבד. ללא ציון שנת ומקום דפוס ובית הדפוס. לפי תאריך דברי ההקדמה של המביא לבית הדפוס -[הוא ניהו חתן בן אחי המחבר רבי יוסף ב"ר חיים בנימין כ"ץ ראפאפורט] הספר נדפס בשנת תקצ"ד (1834). וסביר להניח שבעיר לבוב. " ספר סגולה" – כדלהלן - בשנת תרל"א לאחר כארבעים שנה מההדפסה הראשונה, הדפיסו שנית חתן בן המחבר הנ"ל ובהקדמתו כותב בזה"ל: "כאשר שמעתי מכמה צדיקים וקדושים אשר הספר הקדוש הזה אף מי שאין לו ידיעה בו ראוי להביאו אל ביתו כי הוא מסוגל לשמירה ולהצלחה בכל עת". ועוד הוא מוסיף בשם הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב ציוה עליו להדפיסו שנית ואמר בזה"ל: " כי טובה גדולה יגיע לכל העולם על ידו". כאמור הספר חסר. מצב בינוני/טוב. נקבי עש בדפי הספר ובעיקר בשער הספר. ללא כריכה. חתימת בעלות: שאול וינגרט ? כמו"כ חתימת בעלות: הק' מנחם ישראל שטיינואטץ ?. ללא כריכה, מצב טוב, מעט נקבי עש (גם בתוך הטקסט) הדבקות על הטקסט ב-2/3 דפים.
האדמו"ר הרה"ק רבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב (תקכ"ג – תקצ"א), מצאצאיו של התוספות יום טוב, תלמיד ה'חוזה מלובלין, ולאחר פטירת רבי נפתלי מרופשיץ זי"ע נחשב מנהיג החסידים בכל גליציה. ייסד את חסידות זידיטשוב, נודע בימיו כמקובל אשר ידיו רב לו בתורת הנסתר מלבד ידיעותיו בתורת הנגלה והיותו אדמו"ר לחסידים. רבי חיים מצאנז בעל ה'דברי חיים' אמר כי כשאר אומרים בגליציה "רבי" סתם, הכוונה היא לרבי מזידיטשוב, עוד הפליג בשבחו רבי יחזקאל משינאווה באומרו כי העליה לקברו ביום פטירתו י"א בתמוז משולה לעליה לציון הרשב"י בל"ג בעומר.                                                                                                     

catalog
  Previous item
Next item