Auction 3
Aug 27, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL
התצוגה והמכירה יתקיימו במשרדינו ברחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק
The auction has ended

LOT 24:

לוט 3 ספרי קבלה חלקם מהדורות ראשונות או יחידות.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

1. ספר בית שער הכוונות מהאריז"ל עם באור פוקח העינים "אור פשוט" המגלה כל עמוק ופותח כל סתום בבהירות ובפשטות עד להפליא, מבעל מחבר הביאורים המפורסמים פנים מאירות, ופנים מסבירות ונלוה אליו ספר האילן הקדוש מבעל המחבר.
המחבר הוא האדמו"ר המקובל האלוקי רבי יהודה לייב אשלג בעל "הסולם" על הזוהר הקדוש. "מהדורה ראשונה", ח"א בלבד, ירושלים, תש"א(1941), בהוצאת ישיבת עטור רבנים ללימוד והפצת חכמת הקבלה בירושלים. 2, ק"י עמ';
ספרי בעל הסולם במהדורה ראשונה נדפסו בהדפסת סטנסיל ורק השער נדפס בדפוס. ספרי בעל הסולם מהדורות ראשונות נדירים שכן זה מהדורה ניסיונית לפני מסירתם לדפוס וניתן רק לתלמידים ומקורבים. כריכה מקורית מתפרקת, הספר במצב טוב מאוד.
האדמו"ר רבי יהודה ליב הלוי אשלג תרמ"ה-תשט"ו(1885-1955), קדוש ומקובל אלוקי, כיהן ברבנות בוורשה, עלה לירושלים בשנת תרפ"ב, והתמנה על ידי הראי"ה קוק זצ"ל לרבה של שכונת גבעת שאול. הקים את ישיבת 'עיטור רבנים' ללימודי הנגלה, לצד שיעוריו הרבים בקבלה, שהיה מוסר לפני אברכים נבחרים. לימים התלכדה סביבו קבוצה גדולה של חסידים וכיהן באדמו"רות. פעל רבות להפצת חכמת הקבלה ובמסגרת זו חיבר והוציא לאור ספרים רבים, אשר הנודע שבהם הוא פירוש ה'סולם' על ספר הזוהר.
2. ספר עץ אפרים על חכמת הקבלה 4 ענפים בחכמת הקבלה, מקבלת האר"י הקדוש והרמ"ק לוקט ע"י הרה"ג רבי אפרים הלוי רגנשברג. על כריכת הספר באותיות מוזהבות אנציקלופדיה לחכמת הקבלה. ח"א בלבד. "מהדורה יחידה", ירושלים, תש"ז(1947), בדפוס בית היתומים דיסקין. [2], כב, קפז, [3] ע'; כולל קונטרס "יחוס המחבר". כריכה מקורית מעט בלויה, מעט נקבי עש בסוף הספר, קרע ללא חסר וללא פגיעה בטקסט ב-2 ד' אחרונים, נייר יבש.
המקובל רבי אפרים רגנשברג תרמ"ט-תש"ך (1889-1960) בשנת תרס"ח עלה לארץ ישראל, אחר כך היגר לארצות-הברית, שם שימש ברבנות בכמה קהילות. חזר ארצה והתגורר בתל אביב עד פטירתו. חיבר מספר ספרי קבלה.
3. חסד לאברהם מהמקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי. ווילנא, תרל"ז(1877), בדפוס יהודה לייב מ"ץ. במקור 8, 136 עמ', בעותק שלפנינו חסר דף אחרון של ההקדמה. עם שרטוטים קבליים. חתימות וחותמות בעלות יהושע ניסן קאפיעץ. כריכה ישנה בלויה, מעט דפים מנותקים.                                                                                     

catalog
  Previous item
Next item