Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 31:

שו"ת השיב משה ב-ד"ח שו"ע. מבעל הישמח משה. מהדורה ראשונה. חסר דף אחרון.

catalog
  Previous item
Next item 
Start price:
$ 80
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

ספר שו"ת השיב משה תשובות ב-ד"ח שו"ע מהרה"ק רבי משה טייטלבוים אב"ד אוהעל, "הישמח משה". מהדורה ראשונה. לעמבערג. 1866(תרכ"ו). בדפוס אורי זאב וואלף סאלאט. "במקור" 1, א-ל"ח, א-פ"ב, 1 ד'; "בעותק שלפנינו חסר ד' אחרון". סטפנסקי חסידות מס' 187. הסכמת הדברי חיים, והסכמה ארוכה מבעל השואל ומשיב רבי יוסף שאול נאטנזאהן. כריכה ישנה נאה. שער פגוע, חסר בטקסט "שהושלם בכ"י" וכן 2 חורים קטנים נוספים עם פגיעה מועטת בטקסט. מעט מאוד נקבי עש בשולים למטה.
הרה"ק רבי משה טייטלבוים בעל הישמח משה. תקי"ט-תר"א(1759-1841). מראשי מפיצי החסידות בהונגריה ואבי שושלת סיגט-סאטמר. מכונה הישמח משה על שם ספרו. נולד בפרעמישלא בגליציה בשנת תקי"ט, לרבי צבי הירש וחנה. בגיל 13 נישא לחיה שרה בת רבי ניסן מפרעמישלא. בצעירותו למד תורה אצל דודו, אחי אביו, רבי יוסף רבה של קולבסוב ואצל דודו, אחי אמו, רבי אריה יהודה הלוי בעל דרישת אריה רבה של סטריזוב. בשנת תקמ"ד, בגיל 25, התמנה לרב העיירה שינווא, ובשנת תקס"ח נתקבל לרב ואב"ד שאטוראליאויהיי, בהשפעת חתנו, רבי אריה ליבוש ליפשיץ, בעל "אריה דבי עילאי" שהיה תלמידו של החוזה מלובלין התקרב ונעשה גם הוא תלמיד מובהק של החוזה מלובלין. קיבל גם מהמגיד מקוזניץ, רבי מנחם מנדל מרימנוב והאוהב ישראל מאפטא. על חסידיו נמנו אלפים ורבבות. עסק רבות בחלוקת קמיעות ועורר בכך את התנגדותו של רבי נפתלי מרופשיץ שאמר שלפי האר"י אסור להתעסק עם שמות הקודש. עם תלמידיו נמנו: רבי יואל אשכנזי, אב"ד זלוטשוב בעל "מלא הרועים", רבי מנחם מנדל פנט מדעעש ורבי צבי הירש פרידמן מליסקא, בעל "אך פרי תבואה". נפטר בכ"ח בתמוז ה'תר"א ונקבר בשאטוראליאויהיי. בנו, רבי אלעזר ניסן, כיהן כרב בדרוהוביץ' וממנו המשיכה שושלת אדמו"רי סיגט. בתו, חנה נישאה לרבי אריה ליבוש ליפשיץ רבה של וישניצה ומחבר ספר השו"ת "אריה דבי עילאי". ספריו שנדפסו=ישמח משה - על התורה ונ"ך. תפילה למשה - על תהלים. השיב משה - שו"ת. יין הרקח - על פרקי אבות. מעין טהור - הלכות נדה (באידיש).ספרים שלא נדפסו=ישיר משה - על שיר השירים. כליל תפארת - על מגילת רות. אבל משה - על מגילת איכה. מור ולבונה - על מגילת קהלת. עסיס רמוני - על מגילת אסתר. יין הרקח - על אגדות חז"ל ופלפולים. שיח ספונים - על תפילות ופיוטים וזמירות לשבת. תוכחת חיים - אמירה נעימה דרושים לחודש אלול וימי רצון. אבקת רוכל - לקוטים רמזים וטעמים.


catalog
  Previous item
Next item