Auction 2
Jun 28, 2018 (Your local time)
Israel
 RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL

תצוגת הפריטים והמכירה יתקיימו במשרדנו בכתובת רחוב קיבוץ גלויות 24 בני ברק.


אנו מאוד נשמח אם לא תשימו הצעות בשבת

The auction has ended

LOT 28:

סט חמשה חומשי תורה. היכל הברכה, קומרנא. מהדורת ניו יורק תש"י. שערים צבעוניים.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $120
Start price:
$ 100
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

סט חומשים עם תרגום אונקלוס והפירושים רש"י, מנורת שלמה, משכיל לדוד, מסורה גדולה וקטנה, תולדות אהרן ובעל הטורים "והפירוש היכל הברכה", "מהאדמו"ר הק' רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל סאפרין אב"ד דק"ק קאמרנא". פירוש על התורה ע"פ קבלה וחסידות, ע"פ סודות האר"י הקדוש והבעש"ט הקדוש. מהדורה ראשונה יצאה בלמבערג. תרכ"ה-תרל"ד. והיא נחשבת לספר סגולה. פה "מהדורה שניה" מהדורת צילום ממוספרת. ניו יורק. תש"י(1950). ח"א. 5, א-רפ"ג, 9 ד'; שער צבעוני. ד' 5 שער נוסף בדיו שחור. דפים אחרונים ללא מיספור הפטרות. ח"ב. שמות. 2, א-ש"כ, 46 ד'; 2 שערים, 1 צבעוני. דפים אחרונים הפטרות ומגלת אסתר. ללא שער למגלת אסתר. ח"ג. ויקרא. 3, א-ש, 15, ט"ו-ס"ב ד'; 2 שערים כנ"ל. שער נפרד לשיר השירים. ח"ד. במדבר. 3, א-רכ"ה, 15 ד'; 2 שערים כנ"ל. דפים אחרונים הפטרות ומגלת רות. ללא שער למגלת רות. ח"ה דברים. 3, א-רי"א, 1, א-כ"ו. 2 שערים כנ"ל. דפים אחרונים הפטרות, מגלת איכה ומגלת קהלת. ללא שערים למגלות. המגלות נדפסו ללא שערים חוץ משיר השירים. 5 כרכים. מצבים מצוינים. עותק מרשים.כריכות מקוריות. נייר טוב. בחומש בראשית קרע בשדרת הכריכה למעלה.
האדמו"ר המקובל הקדוש רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין תקס"ו-תרל"ד שימש כאדמו"ר הראשון של חסידות קומרנא בדור השני של שושלת זידיטשוב. היה בנו של רבי אלכסנדר סנדר, רב בזידיטשוב ובקומרנא. לאחר שהתייתם מאביו בגיל 12, גדל אצל דודו רבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב ולאחר חתונתו עבר לגור בעיירה פינטשוב שם כיהן חמיו, רבי אברהם מרדכי, כרב. מאוחר יותר עבר לגור בעירו של אביו, קומרנו, בה חי עד סוף ימיו. את תורתו קיבל מרבי יעקב יצחק הורוביץ מלובלין, רבי נפתלי צבי מרופשיץ, חמיו רבי אברהם מרדכי מפינטשוב, אביו רבי אלכסנדר סענדער, רבי משה מאוהעל בעל ה"ישמח משה", רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, רבי דוד מווייסליץ, רבי אברהם דוד וואהרמן מבוצ'ץ', דודו רבי משה מסאמבור, רבי שמעון מירוסלב, רבי מנחם מטורנא, רבי יעקב מדינוב בעל "מלא הרועים", רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב, רבי אשר מרופשיץ, רבי משה צבי גוטרמן מסווראן, רבי ישעיה מפשדבורז, רבי מאיר מאפטא בעל "אור לשמים" ורבי צבי הירש מרימינוב. עם כל זאת רבו המובהק היה דודו, אחי אביו, רבי צבי הירש מזידיטשוב. הרבה לנסוע גם לשאר צדיקי דורו. התפרסם כבעל מופתים וקהל חסידיו היה רב. רבי יצחק אייזיק נחשב לאדמו"ר המרכזי בתולדות חסידות קומרנא. בספרו כתם אופיר על מגילת אסתר כותב רבי יצחק אייזיק: "מענין הפוטרינוק שנותנין תחתיו (של התפילין) לחיזוק, הוא כשר לכתחלה בלי פקפוק.. וכן ראיתי לבתים של הגאון הקדוש מוהר"ז בעל התניא, שהקדוש הזה היה מדקדק מאד בכל מצוה, שיהיה בלי פקפוק כלל. והם פוטרינוק לחזק". ומספר בעל עשר קדושות: "סיפר לי איש מופלג ביראת השם חסיד מפורסם, ששאל לרב הקדוש (רבי יצחק אייזיק) האיך ראה את הבתים של הגאון הקדוש מורנו הרב רבינו זלמן בעל ה'תניא' (כי לפי הנשמע אבדו מן העולם), והשיב לו, כי בעת שכתב ספרו הנזכר לעיל, והגיע למקום הנזכר לעיל, נרדם איזה רגעים באמצע כתיבה, ובא אליו הגאון הקדוש מורנו הרב רבינו זלמן ותפילין בידו, והראה לו שכך נעשו, וצוה לו לכתוב כן בספרו. וסיים הרב הקדוש ולפני העולם לא רציתי לפרסם את זה, וכתבתי סתם שראיתי הבתים". מסופר שהצמח צדק אמר על רבי יצחק אייזיק, ש'הוא גילה סודות מן החדר'.
אדמו"ר הריי"צ סיפר לנינו רבי חיים יעקב ספרין מקומרנא: זקני, בעל הצמח צדק היה מפורסם בדורו כבקי עצום בקבלה ובכל סתרי תורה. כשיצא הכרך הראשון של החומש היכל הברכה - במדבר, קנו החסידים לרבם הצמח צדק את הספר, והניחו על שולחנו. הצמח צדק הבחין בספר, דיפדף בו דף אחרי דף, ולא הניח את הספר מידו עד שעבר על כולו, וכשסיים הפטיר: לא ידעתי שבדור זה יש עוד אחד הבקי כל כך בחכמת הקבלה. וסיים אדמו"ר הריי"צ ואמר: ספר זה, היכל הברכה, לא מש משולחנו של בעל הצמח צדק כל ימיו. את עיקר מפעל חייו ראה בחיבור ספרים רבים, בהם שילב את קבלת האר"י ותורת הבעש"ט, בהם: היכל הברכה. אוצר החיים. כתם אופיר. זוהר חי. נתיב מצוותיך. נוצר חסד. אדם ישר. דרך אמונה. כמו כן חיבר מספר ספרים בתורת הנגלה ובהלכה, והם: עצי עדן, מעשה ארג, ופני זקן. עשירית האיפה. נדבת פי. שלחן הטהור. מגילת סתרים.                                                                                        

catalog
  Previous item
Next item