6.6.18 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля

מקבלים הזמנות בטלפון-0509155540
Аукцион закончен

ЛОТ 2:

ספר ‬ישועות משיחו תקפ"ח ‬1828-פולמוס-מענה לנוצרים שניהלו ויכוחים נגד הדת היהודית

Продан за: $170
Стартовая цена:
$ 20
Комиссия аукционного дома: 20% Подробнее
НДС: Только на комиссию
теги: Книги

  ספר ‬ ישועות משיחו ‬להשר דון יצחק אברבנאל זצוק"ל (אשר ירד לבאר דברי התורה והנביאים והרבה מאמרי ומדרשי רז"ל בענין המשיח) נמצא ... בבית האחים ... מוה’ מרדכי ארי’ ליב נ"י והתורני מוה’ אפרים נ"י, בני  מוה’ משה ביסלכוש ז"ל מבראד, אשר נדבה לבם לתתו על יד עושה מלאכת ה’ הדפוס מוה’ זכרי’ נ"י . תקפ"ח ‬1828. ‫ [סדילקוב] ‬ 
 ‫ פרט השנה ‬ ‫ שנת חמשה ממאה: ושמונה מעשרה: ושמונה לאחדים יהיו בידך ‬ 
‫ תאור ‬ ‫ [7], נ דף. 4°. ‬ מצב כללי טוב מאד,כריכה מנותקת
הערות ‬ ‫
בשער: "נדפס בקארלסרוא". וכן רושמים רוב הביבליוגראפים (פירסט, מיכל, שטיינשניידער, צעדנר, רוזנטל-רוסט, בן-יעקב וביברפלד). ‬
  ‫ שמואל ווינער, קהלת משה, עמ’ 623, מס’ 5077, קובע את מקום הדפוס: לבוב או זאלקווא. לדעת ח"ד פרידברג, תולדות הדפוס העברי בפולניה, תל-אביב תש"י, עמ’ 117, נדפס הספר באוסטרהא והמדפיס הוא ר’ זכריה ב"ר יהודה ספרא ודיינא. כך סבור גם א’ יערי, הדפוס העברי באוסטראה, עלי ספר, ב, מס’ 104. יש הסבורים שנדפס בטרנופול. ‬
  ‫ הספר הוא מענה לנוצרים שניהלו ויכוחים נגד הדת היהודית, במיוחד כנגד המשומד יהושע הלורקי. ‬
  ‫ מקום הדפוס האמיתי הועלם, כדי להעלימו מהצנזורה של השלטון הרוסי. דיון רחב בעניני הספר ומקום הדפוס, עיין: ח’ ליברמן, אהל רח"ל, ג, ניו יארק תשמ"ד, עמ’ 536-540. לדעתו נדפס הספר בסדילקוב. ‬
  ‫ ר’ דוד זינצהיים מספר, שמצא את כתב-היד בהיותו "בדרך בשליחות מצוה זה כמה שנים" ומסרו למרדכי ליב ביסליכיס מבראד להדפיסו. כתב היד נמצא בספריה הלאומית בפאריס. ‬
  ‫ דף [4-2]: "הקדמת האחים אשר על ידם נתגלגל והובא הספר הזה לבית הדפוס". שתי הקדמות. האחת מאת מרדכי ליב מבראד "ולע"ע מתגורר בפאריז נכתב בשנת תקע"ו" והשניה מאת אפרים, "הכותב ומשלים אור ליום א יג לחודש כסליו שנת ב’ת’ק’פ’ו’" [תקפ"ח]. ‬
  ‫ מרדכי ליב כותב: "בן שלשים שנה אנכי היום והנה ר’ דוד זונצייהם[!] הראה לי ספר ישיעות[!] משיחו ([אשר] מצא בבית אוצר הספרים אשר להקיסר נאפליאין יר"ה) ואמרתי לו כי בדעתי להדפיסו במדינתינו". לפי ג’ באדר, מדינה וחכמיה, נו יורק תרצ"ד, עמ’ 36, נולד מרדכי ליב ביום ד באייר תק"ס. נמצא שבשנת תקע"ו היה בן שש-עשרה ובשעת פטירתו של ר’ יוסף דוד זינצהיים (כח בשבט תקע"ב) עדיין לא מלאו לביסליכיס שתים-עשרה שנה. ‬
  ‫ הופיעה גם מהדורה בת [4], נ דף. ההבדל העיקרי בין שתי המהדורות הוא שבמהדורה הקצרה החליפו את השער והשמיטו הקדמותיהם של האחים ביסליכיס. ‬
הסכמות רבני פאריז:
ר’ אברהם די קולוניא, ב לחודש גאולה [ניסן] שנת ב’י’א’ת’ מ’ש’י’ח’ צ’ד’ק’ך’[!]; ‬
  ‫ ר’ יוסף דוד זונצהיים (ההסכמות מעבר לשער ובדף 2, א). ‬