Аукцион 1
31.5.18 (локальном времени Вашего часового пояса)
Израиля
 מתחם ביזמקס רחוב הצבי 15 ירושלים בנין בזק. .Hatzvi Street, Jerusalem

מכירה חיה, בהשתתפות קהל באולם בית המכירות.

 

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

לוט ספרים עם הקדשות או הגהות המחברים, גדולי ישראל זצ"ל ויבדלחט"א. ביניהם הגאון הסטייפלר

Продан за: $100
Стартовая цена:
$ 100
Эстимейт:
$200 - $250
Комиссия аукционного дома: 20%
НДС: Только на комиссию

4 ספרים וקונטרס עם הקדשות והערות מחברים מגדולי ישראל.

א. קהילות יעקב על מסכת בבא מציעא, הגהה בכתב יד המחבר הגאון הסטייפלר זצ"ל.

ב. שו"ת ציץ אליעזר חלק שביעי, הקדשה מוקדמת בכתב יד המחבר הגאון רבי אלעזר יהודה וולדנברג זצ"ל.

ג. ספר בד קודש חלק רביעי, הקדשה בכתב יד המחבר הגאן רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א.

ד. קובץ דיני הוצאה בשבת, הקדשה בכתב יד המחבר הרב הראשי הספרדי רבי יצחק יוסף בו מזכיר גם את אביו הגאון הגדול מרן רבי עובדיה יוסף, הקונטרס ניתן כמתנה להרב יעקב רקובסקי לשעבר רב ביה"ח הדסה.


מצב כללי טוב מאוד. גדלים משתנים, בספר קהילות יעקב יש שחיקה לכרכיה ומעט קרוע.