תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בגני תקווה מכונס נכסים
נדב לב, משרד עו"ד
יום שני, 15.1.24, 14:05
הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות ב-4 דירות מגורים הממוקמות ברחוב עין חנוך 17-15, גני תקווה, נכסי המקרקעין הידועים כגוש 6720, חלקה 811, תתי חלקות: 2, 14, 23 ו-26, כולן או חלקן
1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות ב-4 דירות מגורים הממוקמות ברחוב עין חנוך 17-15, גני תקווה, נכסי המקרקעין הידועים כגוש 6720, חלקה 811, תתי חלקות: 2, 14, 23 ו-26 (להלן: "הממכר"), כולן או חלקן. הממכר יימכר במצבו כפי שהוא (AS-IS) במועד החתימה על טופס ההצעה.
2. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה ניתן לקבל אצל עו"ד אביחי אליהו ממשרד נדב לב - משרד עורכי דין, רח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 34, גבעתיים, טל': 073-7925760; פקס: 076-5106350.
3. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה, בצרוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מהסכום המוצע, יש להגיש במעטפה סגורה, לא יאוחר מיום 15.1.2024 בשעה 14:00, במשרד כונס הנכסים עו"ד נדב לב, בכתובת הנזכרת בסעיף 3 לעיל.
מחירי המינימום להצעות הנם כדלקמן:
דירת גן 4 חדרים              שתי דירות דופלקס        דירת 5 חדרים (קומה חמישית)
2,200,000 ₪                2,700,000 ₪ (כל אחת)       2,000,000 ₪
4. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו הבנקאית - תחולט. בכפוף לאמור, מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו.
5. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו, לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי. אין הח"מ מקבלים על עצמם אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו, ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS) ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS) במועד מסירת החזקה, בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על ידי בתי המשפט, כהגדרתם במסמכי ההצעה.
6. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא (לרבות הצעות העומדות בתנאי הזמנה זאת), והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.
7. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלמו דמי תיווך.
8. כל מכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כבוד השופטת נועה גרוסמן) הדן בתיק חדל"ת 49310-08-23 בעניינה של חברת רום כנרת נכסים והשקעות בע"מ.

אהוד גינדס, עו"ד ,  שי מילוא, עו"ד ,   נדב לב, עו"ד
בתוקף תפקידם ככונסי נכסים

למידע נוסף

דירה, 5 חדרים, גני תקווה, רחוב עין חנוך 15-17

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב גני תקווה
כתובת רחוב עין חנוך 15-17
מחיר מינימום להגשת הצעות ₪2,000,000
מועד אחרון להגשת הצעות יום שני, 15.1.24, 14:00
גוש 6720
חלקה 811
תת חלקה 23
חדרים 5
מסמכים:
חוברת למתעניין
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu