Auction 1 holy rare antuiqe books and seforim, letters and manuiscripts from rabbis and rabunim' and documents
Apr 23, 2018 (Your local time)
Israel

לאור מחלוקת בעלות פריטים 49, 50, 51, 53, 60, 62, 63, 64. יצאו מהמכירה. ופריט 61 עבר שינוים ונפתח למכירה מחדש.
The auction has ended

LOT 23:

מהדורה ראשונה. נדיר. שו"ת. מראה יחזקאל. עם מדבקה השמטה. בשמות המסייעים.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $70
Start price:
$ 70
Auction house commission: 20%
VAT: On commission only

ספר שו"ת מראה יחזקאל, וקונטרס שערי ציון. שאלות ותשובות בענינים שונים ומאמרים ודברי מוסר למועדים ופרשיות התורה . מרבי יחזקאל פאנט. ראש שושלת דעש. עם הסכמות ר' חיים מצאנז ור' יקותיאל יהודה טייטלבוים .
מ-סיגעט. תרל"ה(1875). בדפוס המשותפת. ‫ [4], קו, [3] דף. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ מהדורה ראשונה.

בעותק זה בדף שני של שמות המסייעים מתחת לכותרת ועל הטוב יזכר כבוד וכו' נוסף מדבקה "השמטה" ומופיעים, 40 שמות נוספים. השמטה זו לא ראינו בשום עותק. וכן אינו מופיע בעותק המצולם. בהיברו בוקס. ולא ראינו שום איזכור בנושא זה.

רבי יחזקאל פאנט מגדולי רבני הונגריה תלמיד ר' ברוך פרנקל וחכמי פראג ר' שמואל סגל ור' אלעזר פלקלש הסתופף גם בצל החוזה מלובלין ורמ"מ מרימינוב ובסי' ק"ג בספר בתשובה לאביו "המתנגד" מתאר באריכות את ההווי והאוירה בחצר האדמו"ר . משנת תקפ"ג נתמנה עפ"י הצעת החתם סופר לאב"ד קארלסבורג בה כיהן עד מותו בכ' ניסן תר"ה . כריכה ישנה. מצב טוב.


catalog
  Previous item
Next item