Auction 1 Rare and important Books, famous Rabbinical letters and prime selections from "The Sdea Zhofim " Archive
Dec 25, 2017 (Your local time)
Israel
 כתובת התצוגה והמכירה: בית טובי העיר מלכי ישראל 36 (פינת משה זאב פלדמן) ירושלים קומת הגלריה 1- אולם דביר
The auction has ended

LOT 2:

מכתב המלצה בכתב יד הגאון רבי חיים סולובייצ'יק ובית דינו משנת תרנ"ד- ראשית ימי רבנותו בבריסק

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $8,750
Start price:
$ 7,000
Estimated price:
$10,000 - $12,000
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

כתב מליצה בכתב יד הגר"ח סולובייצ'יק מבריסק לשוחט ובודק ר' יעקב קופיל מק"ק פינסק 'שהוא מופלג בתורה וירא אלוקים וישר במדותיו והנהגותיו'.
לפני מכתב הגר"ח כתבו דייני בריסק כי הנ"ל למד את מלאכתו אצל השו"ב בבריסק והם העידו בפניהם שהוא בקי במלאכתו וגם הראה סכינו לפני בית הדין ונמצאה יפה, עם חתימת הדיינם רבי יוסף שרגא מאלין ראב"ד בריסק ורבי משה דוד ב"ר יעקב, עם חותם בית הדין.
המכתב מיום י"ח אדר תרנ"ד. 22+17 ס"מ עם מעט חסרון בסופי אותיות בודדות.
'שר התורה הגאון החסיד האמתי רבם של כל ישראל, אשר נתן דרך בים התלמוד וסלל נתיבה חדשה בידיעת והבנת התורה לאמתה והעמיד תלמידים למאות ולאלפים' (נוסח מצבתו) . גאון הדורות האחרונים, ומגדולי מנהיג דורו הטביע את חותמו על דרך הלימוד הישיבתית ורבים הלכו לאורו. משנת תרנ"ב ממלא מקום אביו ברבנות בריסק עד פטירתו בשנת תרע"ח.

catalog
  Previous item
Next item