Sep 29, 2022

הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרש בסמוך לשדה ורבורג

1. הבעלים הרשומים (להלן: "המזמינים") של 3000/35234 חלקים (3 דונם) בחלקה 18 בגוש 7676 בסמוך לשדה ורבורג (להלן: "הנכס"), מזמינים בזה הצעות לרכישת הנכס (דונם אחד, שניים או שלושה) בעסקת מזומן.

2. הזכויות בנכס, הרשומות בבעלות פרטית, יימכרו במצבן כפי שהן (AS IS), ועל המציע לערוך את כל הבירורים הדרושים בקשר למצבו הרישומי, המשפטי, התכנוני והפיזי של הנכס, כולל בדיקה פיזית של הנכס, סביבתו ודרכי הגישה אליו, בדיקות בלשכת רישום המקרקעין, במ.א. דרום השרון, בוועדה לתכנון ולבנייה, ובכל רשות אחרת, לרבות בדיקת כל התכניות והבקשות החלות על הנכס, לשם קבלת כל המידע הדרוש לו בנוגע לנכס ולשם גיבוש הצעתו לרכישת הנכס, תוך הערכת כל השיקולים הנוגעים לעניין.

3. עצם הגשת ההצעה ע"י המציע תחשב כאישורו הבלתי מסויג, שכל המידע בקשר לנכס ידוע וברור לו, כי הוא ערך באופן עצמאי כל בדיקה שהייתה נחוצה לשם הגשת ההצעה, וכי הוא הגיש את הצעתו על אחריותו הבלעדית, בלא שהסתמך לצורך כך על מצג כלשהו של המזמינים ושל כל מי מטעמם.

4. לקבלת מסמכי ההצעה, הכוללים בין היתר את נוסח הסכם המכר, ובכל שאלות ובירורים לגבי ההצעה, ניתן לפנות טלפונית לעו"ד דב שרון ממשרד חיים קוסובסקי-שחור ושות', עו"ד (להלן: "פרקליטי המזמינים"), בטל' 03-6858080, או בדואר אלקטרוני dov@kossowsky.org. מסמכי ההצעה ישלחו בדוא"ל.

5. כתנאי לבחינת השתתפותו בהליך, על המציע למסור את כל מסמכי ההצעה על כל צרופותיהם, ללא שינויים, תוספות ומחיקות, כשהם מלאים, חתומים ומאומתים כנדרש, בתוך מעטפה סגורה נושאת את הכיתוב "מגרש שדה ורבורג"

עד 29/09/2022 שעה 16:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת מסמכי ההצעה"), במשרד פרקליטי המזמינים, ברחוב הארבעה 21, תל-אביב-יפו, מגדל פלטינום, קומה 10, טל' 03-6858080.

6. המציע יצרף למסמכי ההצעה ערבות בנקאית בנוסח הנכלל במסמכי ההצעה או המחאה בנקאית, בשיעור של 10% (עשרה אחוזים) מסכום ההצעה שינקוב לעסקת המכר במזומן לנכס בשלמותו, עשויים בידי בנק בישראל, על שם המוכרים, כמפורט במסמכי ההצעה.

7. הזמנה זו אינה מהווה הצעה למכירת הנכס, היא אינה כפופה לדיני המכרזים, אין בה משום הצעה ו/או התחייבות של המזמינים למכור את הנכס למי מהמציעים, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, לרבות לאחר הליך ההתמחרות. המזמינים יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט ובלא שיהיו חייבים לנמק את החלטותיהם, לנהל מו"מ ו/או הליך של התמחרות עם המציעים או עם חלקם או עם אחר/ים, והם שומרים לעצמם את הזכות לוותר על פגמים בהצעה, לבקש הצעות נוספות, להאריך את המועד הנקוב בסעיף 5 לעיל, והינם רשאים גם לבטל את הליך זה של הזמנה להציע הצעות, בכל שלב ובכל מועד, לרבות בשלב ההתמחרות או אחריה, למכור את הנכס שלא במסגרת הליך זה של הזמנה להציע הצעות, ואף שלא למכור את הנכס כלל, והמציע וכל מי מטעמו מוותרים ויהיו מנועים להעלות כל תביעה, דרישה, וטענה בנוגע לכך נגד המזמינים ונגד כל מי מטעמם.

8. המזמינים לא ישלמו דמי תיווך, עמלה וכל תמורה אחרת בקשר למכירת הנכס.


דב שרון, עו"ד - ב"כ הבעלים

חיים קוסובסקי-שחור ושות', משרד עו"ד

More details

מגרש, סמוך לשדה ורבורג

catalog
  Previous item
Next item 


Property type מגרש
City סמוך לשדה ורבורג
last date to place bids Thursday, Sep 29, 16:00
block 7676
plot חלקים 3000/35234 בחלקה 18

tags:

catalog
  Previous item
Next item