Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 89:

דרך אמת לאדמו"ר מזבעריז – מאבות החסידות. בסופו צעטיל קטן. מונקאטש, תרס"א [1901].

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $50
Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only

דרך אמת לאדמו"ר מזבעריז – מאבות החסידות. בסופו צעטיל קטן. מונקאטש, תרס"א [1901].

ספר דרך אמת, לרה"ק רבי משולם פייביש מזבעריז בעל ה'יושר דברי אמת', תלמיד המגיד ממעזריטש. שני חלקים. לאחר החלק השני, בחלק נפרד, נדפס ה'צעטיל קטן' לרבי ר' אלימלך מליז'ענסק. מונקאטש, תרס"א [1901].


ספר נדיר וייחודי, כמופיע בשער: "כשמו כן הוא שהספר הזה הוא מורה דרך האמת לכל אשר יקרא בו, אשר הדברים נכתבו בעצם כתב יד קדשו שכתבם לאיש סודו ובריתו". באיגרת לאיש סודו מסביר הרה"ק מזבעריז את יסודות החסידות והקבלה.

האדמו"ר רבי משולם פייביש הלוי הלר מזבעריז - [בערך ת"ק-תקנ"ה], מאבות החסידות. תלמידם של המגיד הגדול ממעזריטש ושל המגיד מזלאטשוב. נודע כבעל ה'יושר דברי אמת' – מספרי החסידות הראשונים שנדפסו ומהחשובים שבהם. האדמו"ר רבי חיים מטשערנאוויץ בעל 'באר מים חיים' היה מרעיו הקרובים, ומזכירו רבות בספריו. כמו כן הלכה משמו הובאה בפתחי תשובה בעניין מקווה שמחובר לנהר שלא היו בו ארבעים סאה שרבי משולם פייביש אסר לטבול בו שלא כדעת השולחן ערוך והרמ"א.

מפרט: מ דף, 19 ס"מ. שתי חתימות בעלות: "שמואל ב"ר שמעון יצחק שו"ב ז"ל".
מצב; טוב. כתמי זמן. שער מנותק. לא כרוך.


catalog
  Previous item
Next item