Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 93:

מגיד דבריו ליעקב, למגיד הגדול ממעזריטש. סאטמר, תרס"ה [1905]

catalog
  Previous item
Next item 

Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only

מגיד דבריו ליעקב, למגיד הגדול ממעזריטש. סאטמר, תרס"ה [1905]

ספר מגיד דבריו ליעקב והוא 'לקוטי אמרים' להמגיד הגדול ממעזריטש, גדול תלמידי הבעש"ט ומורו ורבו של בעל התניא (שאף את ספרו שלו קרא בשם 'לקוטי אמרים' - תניא). סאטמר, תרס"ה [1905].


המגיד לא כתב ספרים, ודברי תורתו נדפסו לאחר פטירתו על ידי התלמידים. אולם ספרו מגיד דבריו ליעקב, נערך עוד בחייו ועל פי בקשתו של המגיד.

הרה"ק רבי דב בֶּער, המכונה "המגיד הגדול ממעזריטש" [ת"ע-תקל"ג], היה תלמידו של הבעל שם טוב ויורשו בהנהגת תנועת החסידות. לפי מסורת חסידית, למשפחתו הייתה מגילת יוחסין עד רבי יוחנן הסנדלר. כשנתגלה הבעל שם טוב, התנגד המגיד בתחילה לתנועת החסידות, אך משהתקרב אליו נהפך לתלמידו החשוב ביותר. לאחר פטירת הבעש"ט בחג השבועות ה'תק"ך (1760), נבחר המגיד כרצון רבו לממלא מקומו. הוא התיישב בעיירה מזריטש, שהפכה למרכז תנועת החסידות. תחת הנהגתו גדלה התנועה והרחיבה את מסגרתה.

מפרט: מא דף, 23 ס"מ.
מצב; בינוני - טוב. כתמי זמן. נקבי עש בודדים.דפים יבשים. דפים מנותקים חלקית. לא כרוך.


catalog
  Previous item
Next item