Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 148:

פולמוס. מכתב מאת הרה"ג רבי אברהם שור זצ"ל ראב"ד דקהל חסידים בירושלים ומייסד קהילת 'מחזיקי הדת' תר"פ [1920]

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $60
Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only

פולמוס. מכתב מאת הרה"ג רבי אברהם שור זצ"ל ראב"ד דקהל חסידים בירושלים ומייסד קהילת 'מחזיקי הדת' תר"פ [1920]

רקע כללי לתוכן המכתב


ו'עד הצירים'  הינו ועד שהיה חלק מהסתדרות הציונית בראשו עמד ד"ר נורדאו, מלבד שאר פעלותיו בתחום היישוב היהודי בקש הועד באמצעים שונים ליצור אוירה נוחה לאיחוד העדות והארגונים השונים ולמנוע פיצולים ומחלוקות. הועד ראה באי שביעות רצון את התנגשותם של שתי החזיתות, החרדים הקיצוניים (כלשונם) מצד אחד ועדת אנשי הרב קוק מצד שני, אי לכך ניתנה החלטה לבטל את ההקצבות לחלק ממנהיגי חוגי החרדים הקיצוניים בתואנה שהם מקבלים הקצבותיהם ממקורות אחרים ואינם זכאים איפוא לתמיכות סעד נוספות.

בעיצומו של המאבק בין הועד הכללי - כנסת ישראל (אנשי היישוב הישן) ו'אגודת הקדש' הקים הרב שור את הסתדרות מחזיקי הדת וכיהן כנשיאה, הרב שור היה מעורב במאבקים ציבוריים בירושלים ובעקבות זאת קיבל מכתב מועד הצירים בהאי לישנא "הועד למוסדות דתיים שע"י ועד הצירים מצא לנכון להפסיק את תמיכתו לרגל התנהגותו המפריעה את הסדר והשלום בחוגי החרדים. (מורגנשטרן, מכתבים ותיעודים הרבנות הראשית לא"י. תש"ד)


במכתב שלפנינו שהוא ככל הנראה לאחר שועד הצירים ביטל התמיכה לרב שור פונה הוא שוב ל'ועד' בעבור רבנים תלמידי חכמים בו הם מתאוננים כי הועד הפסיק תמיכתם "רק בשביל שאינם רוצים לזוז מנקודת השקפתם בעניני הדת", הועד אסר עליהם לפרסם את דעתם בעיתונו של הרב שור 'מחזיקי הדת', ועל כך קורא הרב שור בפה מלא זו אינקוויזיציה ! הרב מבקש לבאר לו ענין זה באר היטב כיצד ניתן להפסיק תמיכת ת"ח רק בעד רגשותיו בדת.


מכתב פולמוסי היסטורי ואולי יש שיאמרו אף רלוונטי מאוד לימינו !!!


הרב אברהם צבי שור (1945 - 1869) היה רב בגליציה ואב"ד בד"ץ כוללות החסידים בירושלים. נולד לאביו הגאון הנודע ר' שמואל יצחק שור, בעל ה'מנחת ש"י', חסיד צ'ורטקוב. בגיל 22 נסמך להוראה על ידי אביו, ועל ידי ר' יצחק שמלקיש מלבוב בעל ה'בית יצחק' ור' אריה לייבוש הורוביץ מסטרי. בשנת ה'תרס"א הוסמך על ידי אביו החורג רבי שלום מרדכי שבדרון מברז'אן ושנה לאחר מכן על ידי ר' אלימלך אשכנזי מהורודנקה. בצעירותו, מילא מקום אביו ברבנות קניהיץ'. לאחר פטירת אביו בשנת ה'תרס"ב, רצו למנותו תחתיו לרבנות מונסטריץ' (אנ'), אך חלק מבני הקהילה התנגדו, עד שהאדמו"ר ר' דוד משה פרידמן מצ'ורטקוב התערב לטובתו עד שנבחר, אך לאחר תקופה קצרה במונסטר'יץ'. עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים, שבה התמנה לראב"ד בית הדין החסידי, עד לפטירתו בה' בסיון ה'תש"ה (17 במאי 1945). ייסד את העיתון החרדי הראשון בירושלים "מחזיקי הדת" נקבר בבית הקברות היהודי בהר הזיתים. חיבוריו שביבי א"ש - חלק א - על אורח חיים וחושן משפט; חלק ב - על אבן העזר. מנחת אברהם - על יורה דעה.


[1] דף בלאנק רשמי 'מחזיקי הדת' בכת ידו וחתימתו של הרב שור

מצב טוב מאוד
catalog
  Previous item
Next item