Auction 9
By Judaica
May 31, 2022
חזון איש בני ברק, Israel

The auction has ended

LOT 90:

ספר סגולי ויסודי ! 'מגן אברהם' להמגיד הקדוש מטריסק, דפוס ווארשא תרס"ג [1903]. חותמת בעלות.

catalog
  Previous item
Next item 
Sold for: $400
Start price:
$ 100
Buyer's Premium: 25%
VAT: 17% On commission only

ספר סגולי ויסודי ! 'מגן אברהם' להמגיד הקדוש מטריסק, דפוס ווארשא תרס"ג [1903]. חותמת בעלות.
"הנני מברך את כל אשר יקח הספר הזה כי יתמשכו עליו חסדים רבים ואלקי אברהם יהיה בעזריכם למלאות כל משאלותיכם בנים ובני בנים שתולים סביב לשולחנכם  למעלה ירים קרניכם"  כך מברך הרה"ק המגיד מטריסק את מחזיקי ספרו הנודע 'מגן אברהם' אשר נדפס שנתיים לפני התסלקותו, ספר קדוש זה נודע כספר סגולי וחשוב ! מובא בשם השפת אמת מגור שחובה מוטלת על אברך למשכן את טלית ותפילין שלו כדי לרכוש בדמיהם ספה"ק מגן אברהם למגיד מטריסק.

מהדורה זו הינה העתק מדויק של הדפוס הראשון לובלין תרמ"ז [1887] אשר נדפסה בחיי המחבר

האדמו"ר רבי אברהם טווערסקי המגיד מטריסק (תקס"ו - תרמ"ט) היה בנו החמישי של רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל נכדו של רבי דוד לייקס מתלמידיו של הבעש"ט מסופר שכבר בהיותו כבן שנתיים וחצי נסע עם אביו ומשפחתו לחתונה בעיר יוז'ני, ורבי שניאור זלמן מלאדי (בעל התניא) דרש רבות בתורת החסידות, באותו ערב ושנים רבות אחר כך אמר רבי אברהם שהוא זוכר את כל הדרשה בצורה מדויקת על אף שהיה תינוק כששמע אותו. אביו חיבבו מאד, ואף שלא היה בנו הבכור נהג לקחתו עמו למסעותיו, וכך היה עד מגיל צעיר ל'תיקוני הנשמות' שהיה עורך אביו.
לאחר נישואיו התקבל כמגיד בעיר טריסק (אוקראינה) ושימש בה כמגיד מישרים, מכאן התפרסם שמו כ"המגיד מטריסק". נודע במיוחד כאשר הלך בדרכו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב להמליץ טוב על עם ישראל והיה מלמד עליהם דברי סניגוריה

הרה"ק מגארליץ אמר שנשמת המגיד ירדה אל העולם כדי לרומם ולחלץ יהודים מהבוץ 'אויפהייבן אידן פון די בלאטעס' היה מכניס הרהורי תשובה בכולם והרימם למדרגות גדולות (ראה עוד מילין קדישין תשס"ז עמ' תפ"ז)
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------------------------
בדפי השער חתימת בעלות הרב ישראל אלעזר שו"ב וואהלגילערנטער מסטאציע מיעכאוו. (מייחוב  היא עיירה בפלך קיילצה שבפולין, בה התקיימה עד השואה קהילה יהודית גדולה)

מז, לו, ב-קיד. דף. 25.5 ס"מ. שני דפי שער. שדרה מתפרקת מעט, חלק מהדפים נפרדים. כריכה מקורית מחופה דבק נייר.

catalog
  Previous item
Next item