Internet Auction
26.1.17
Израиль

Аукцион закончен

ЛОТ 2:

PHILO – LEXIKON BERLIN 1935


Стартовая цена:
$ 50
Эстимейт:
$80 - $100
Комиссия аукционного дома: 21%
НДС: 17% Только на комиссию
теги:

PHILO – LEXIKON BERLIN 1935
Handbuch Des Judischen Wissens . אנציקלופדיה יחודית כללית מקיפה עם מאות תמונות וארבעים לוחות תמונות .
ברלין . תרצ"ה , ( 1935 ) .
מצב טוב , לא מצוי .