Auction 28
By MINT
Oct 19, 2021
halapid 15, Petah Tikva, Israel

The auction has ended

LOT 45:

כובע ועליו רקום סמל איגוד החיילים המשוחררים בישראל ( מהצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ). איגוד החיילים המשוחררים ...

Sold for: $75
Start price:
$ 75
Buyer's Premium: 20% More details
VAT: 17% On commission only
tags:

כובע ועליו רקום סמל איגוד החיילים המשוחררים בישראל ( מהצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ). איגוד החיילים המשוחררים בישראל ( IWVL :ISRAEL WAR VETERANS LEAGUE ) הינו איגוד של גברים ונשים מבני הישוב היהודי בארץ-ישראל אשר התנדבו לצבא הבריטי ולחילות האוויר והים המלכותיים במלחמת העולם השנייה בשנים 1939-1946. מטרת האיגוד עם הקמתו הייתה לסייע בקליטת החיילים המשוחררים בארץ ישראל על ידי מציאת עבודה ודיור. בהמשך נטל האיגוד על עצמו מטלות נוספות: טיפוח פעולות תרבות, חברה והתנדבות מיוחדים לציבור זה: עידוד הנצחת שירותם של המתנדבים ביחידות השונות של הצבא הבריטי, סיוע לנזקקים מבין החברים, ייצוג האינטרסים והבטחת זכויות החיילים המשוחררים במוסדות היישוב והממשלה וקיום קשרים עם ארגוני לוחמים וחיילים משוחררים בעולם.