25.7.21

- את נוסח ההצעה והעתק הסכם מכר על נספחיו

עליו יידרש הזוכה לחתום ניתן יהיה לקבל,

החל מיום 11/07/2021 בימי א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

כנגד תשלום בסך של 200 שקלים בצירוף מע"מ,

שלא יוחזר בשום מקרה, במשרד הח"מ,

הנמצא בבניין שערי העיר קומה 5 רחוב יפו 216 ירושלים

טל: 02-5008010
- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 25/07/2021 בשעה 12:00 במשרד הח"מ,
במעטפה סגורה, אך ורק על גבי מסמך ההצעה בליווי הסכם על נספחיו חתום
ובצרוף שיק בנקאי בסכום של 10% מגובה ההצעה.

Maggiori dettagli

דירה, ירושלים, רחוב סמטת יעבץ 6Tipo di proprietà דירה
Città ירושלים
Vicino a מרכז העיר
Indirizzo רחוב סמטת יעבץ 6
ultima data in cui fare offerte Domenica, 25.7.21, 12:00
blocco 30049
area permanente 31
sottoparcella 10
Note דירה + גג מוצמד וזכויות בנייה
לפי הסכם מכר והסכם שיתוף

tag: