Auction 031 Part 2 Online Auction – Jewish and Israeli History, Art and Culture
Jul 27, 2021
8 Ramban St, Jerusalem., Israel

The auction has ended

LOT 239:

Collection of Booklets – Schools, Orphanages, Retirement Homes, Communal and Political Organizations in the Yishuv ...


Start price:
$ 150
Auction house commission: 25%
VAT: 17% On commission only
tags:

Collection of Booklets – Schools, Orphanages, Retirement Homes, Communal and Political Organizations in the Yishuv Period – Palestine, First Half of 20th Century

The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com


13 חוברות לתולדות בתי ספר, בתי יתומים, בתי אבות, ארגונים קהילתיים וארגונים פוליטיים בארץ ישראל, וכן דו"חות פעילות, פרוטוקולים, חוברות לציון מאורעות שונים ועוד, חלקם מלווים תצלומים. ארץ ישראל, המחצית הראשונה של המאה ה-20.
באוסף: • "המזרחי בארץ ישראל, קובץ מאמרים, סקירות והשקפות על עבודת המזרחי בארץ ישראל ופעולותיו...". ירושלים, תרפ"ה (1925). • "פרטי-כל של ועידת באי-כח המורים". ירושלים, תרפ"ו (1926). • "פרשת החגיגה להנחת אבן היסוד לבנין בית המדרש למורים העברי בירושלים". ירושלים. תרפ"ז (1927). • "בית המדרש למורות ולגננות בתל-אביב, תולדות המוסד, התפתחותו ומצבו בהווה". תל אביב, תרצ"ב (1932). • "תולדות בית הספר להאציל לבית למל בירושלים", מאת ישעיהו פרס. ירושלים, תרצ"ו (1936). • "ספר זכרון לחג חצי היובל של מושב הזקנים בתל-אביב". יפו, תרצ"ו (1936). • "דין וחשבון מפעולות הועד הכללי לעדת הספרדים בירושלים". ירושלים, תרצ"ט (1939). • ועוד.
גודל ומצב משתנים.