Auction 36
Jun 29, 2021
רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים, Israel

The auction has ended

LOT 2:

תלמוד ירושלמי מסדר נשים, אמשטרדם תקט"ו 1755 - מהדורה ראשונה של הפני משה.
מהדורה ראשונה של ספר פני משה ...


Start price:
$ 100
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only
tags: Books

תלמוד ירושלמי מסדר נשים, אמשטרדם תקט"ו 1755 - מהדורה ראשונה של הפני משה.
מהדורה ראשונה של ספר פני משה על הירושלמי
תלמוד ירושלמי מסדר נשים אמשטרדם תקט"ו 1755 - דפוס יאן יאנסון, מהדורה ראשונה של ספר פני משה על הירושלמי
במהדורה זו נדפס לראשונה ספר "פני משה" לרבי משה מרגלית בחיר מפרשי הירושלמי.
הספר קיבל את הסכמת רבי אריה ליב ראב"ד אמסטרדם חתנו המובחר של החכם צבי וגיסו של היעב"ץ.
הקדמה גדולה ומרשימה של רבי משה מרגליות בעל "פני משה" עם ברכתו לגבירי הספרדים בלונדון.
מצב טוב, ללא כריכה, קרעים עם חסרון במסגרת השער.
חתימת בעלות 'שלמה הלוי'.