תאריך אחרון להציע הצעות - דירת דופלקס בראשון לציון מכונס נכסים
20.6.21

1. מוזמנות בזאת הצעות לרכישת זכויות דירת דופלקס גג ברחוב הפסנתר 9/20,

שכונת "נאות אשלים", ראשון לציון,

הידועה כגוש 5182 חלקה 16 ת"ח 23 , דירת דופלקס בת 4 חדרים,

הבניין כולל 8 קומות מעל קומת עמודים,

בקומות שביעית ושמינית פונה לכיוונים

צפון ומערב פונה למרחב פתוח (להלן: "הנכס")

הזמנה זו אינה בגדר מכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה.

2. הצעות תוגשנה בכתב בצירוף שיק בנקאי השווה ל - 10%

משיעור ההצעה לפקודת יוסי דרור חברת עורכי דין,

ויש למוסרו במשרדי הח"מ, מגדל ב.ס.ר 3, קומה 20, רח' כנרת 5 בני ברק,

עד ולא יאוחר מיום 20/6/21 בשעה 13:00.

3. הנכס יימכר כמו שהוא (AS - IS) ועל המציע לבדוק את מצבו הפיסי,

המשפטי והתכנוני, על כל הכרוך בכך, על חשבונו.

4. חזר בו המציע מהצעתו לאחר שהצעתו התקבלה ע"י

הח"מ והוגשה לאישור רשם ההוצל"פ, יחולט השיק שיימסר על ידו.

5. המציע מתחייב לחתום על הסכם מכר שייערך ע"י הח"מ,

וכן להשלים את המחיר שהציע תוך 30 יום מיום אישור המכירה ע"י רשם ההוצל"פ.

6. אין המזמין מתחייב לקבל הצעה כלשהי וכן המזמין

רשאי לנהל מו"מ עם המציעים השונים ו/או מי מהם ולערוך

התמחרות עם המציעים ו/או חלק מהם ו/או מציעים שלא הגישו

הצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

7. המכירה כפופה לאישור רשם ההוצל"פ בראשון לציון .דירת דופלקס גג, 4 חדרים, ראשון לציון, רחוב הפסנתר 9/20

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירת דופלקס גג
ישוב ראשון לציון
שכונה נאות אשלים
כתובת רחוב הפסנתר 9/20
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 20.6.21, 13:00
גוש 5182
חלקה 16
תת חלקה 23
חדרים 4
הערות הבניין כולל 8 קומות מעל קומת עמודים,
בקומות שביעית ושמינית
פונה לכיוונים צפון ומערב פונה למרחב פתוח.

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא