Auction 7
By BRAND AUCTIONS
May 12, 2019
RECHOV KIBUTS GULIES 24 BNEI BRAK ISRAEL, Israel
The auction has ended

LOT 45:

'meor eynayim' by rabbi azarya min haadumim – this book ostracizes immediately after it published. "first edition". ...

Sold for: $70
Start price:
$ 50
Buyer's Premium: 23% More details
VAT: 17% On commission only
tags: Books

'meor eynayim' by rabbi azarya min haadumim – this book ostracizes immediately after it published. "first edition". Mantuva 1573.
ספר מאור עינים, מאת רבי עזריה מן האדומים. מנטובה, של"ד [1574].
נחלק לשלשה חלקים: קול אלקים [על רעידת האדמה בפירארה בשנת של"א], הדרת זקנים [על תרגום התורה ליוונית], אמרי בינה [מאמרים ודרושים שונים].

רבי עזריה מן האדומים [די רוסי] (רע"ב-של"ח, אוצר הרבנים 16731) חכם איטלקי, בקי בתורה ובמדעים. ספרו "מאור עינים" הוחרם מיד לאחר הופעתו על ידי רבני איטליה, שמצאו בו דברים הנוגדים את רוח המסורת וזלזול בדברי חז"ל. הספר הובא לפני רבי יוסף קארו - מרן הבית יוסף, שציוה להחרים את הספר, אך החרם לא יצא לפועל. המהר"ל מפראג התבטא על הספר במילים חריפות מאד, וידוע כי חיבורו "באר הגולה" נתחבר כתגובה לספר זה [על אף היחס השלילי לספר, היו מחברי ספרים שהביאו דברים בשמו, וה"שדי חמד" כתב להמליץ עליהם, וכתב כי העובדה שהחרם של מרן הבית יוסף לא יצא לבסוף אל הפועל, היא אות משמים כי הספר ראוי לבא בקהל].
במהלך הפולמוס על הספר הותנה עם רבי עזריה כי יסיר ממנו ששה דפים (נב-נג, פא-פב, פז-פח) בהם הובאו דעות פסולות, ויחליפם בדפים אחרים, ובנוסף ידפיס ויצרף לספר את השגתו של רבי משה פרובינצאלו על דבריו.

הספר במצב גרוע מאוד, נזקי עש מרובים מאוד, רוב דפי הספר דבוקים אחד לשני, ריח של רטיבות וטחב, הספר מפורק לכמה חלקים, מצב "גניזה".