Doctor Baruch Falach's магазин

Adney Paz 42 Hadera, floor 14, appartment 55
Условия участия Связаться
Лот нимер: 5651-37818

כך נרצח אברהם סדגת : השתלת הלב הראשונה בישראל, משפחת התורם מאשימה את הרופאים. 1969. פקסימילים, איור. נדיר.

Цена:  
$25   
Цена включает налог и комиссию
НДС начисляется только на комиссию аукционного дома

כך נרצח אברהם סדגת : השתלת הלב הראשונה בישראל, משפחת התורם מאשימה את הרופאים. 1969. פקסימילים, איור. נדיר.
כך נרצח אברהם סדגת : פרקי יומן בהם מתגלים הצד השני של המטבע בדבר השתלת הלב הראשונה שבוצעה בישראל - מאת האלמנה עופרה סדגת והאחים חביב ויעקב סדגת. תל אביב : המשפחה, יולי 1969. 39 [1] עמ'. כריכה רכה. פקסימילים, איור. המשפחה משתלחת ברופאים ומאשימה אותם במותו של אברהם סדגת. 21 ס"מ, הצהבה בדפים, כתמי זמן, טשטושים בחלק מהאותיות, שפשופים בכריכה. מצב בינוני-סביר. נדיר