Doctor Baruch Falach's shop

Adney Paz 42 Hadera, floor 14, appartment 55
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-37933

שי לישעיהו : ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג בן הששים. 1955. פורטרט מודבק. אוטוגרף חתום לשר לשעבר, יוסף שפירא.

Price:  
$50   
Price includes tax and commission
Vat is calculated only on auction house commission

שי לישעיהו : ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג בן הששים. 1955. פורטרט מודבק. אוטוגרף חתום לשר לשעבר, יוסף שפירא.
שי לישעיהו : ספר יובל לר' ישעיהו וולפסברג בן הששים - עורך : יוסף תירוש. חבר המערכת : מ"א קורץ. תל-אביב : המרכז לתרבות של הפועל המזרחי, תשט"ז, 1955. 410 [1] עמ'. כריכה קשה. פורטרט מודבק. בין הכותבים : י"ל הכהן מימון ; י"א הלוי הרצוג ; יוסף קלוזנר ואחרים. ישעיהו וולפסברג-אביעד - 1957-1893. היה רופא ילדים, רב, סופר-פובליציסט, הוגה דעות, פעיל פוליטי במסגרת הציונות הדתית, ממנהיגי המזרחי, ודיפלומט ישראלי. אוטוגרף חתום, לשר לשעבר, מטעם המפד"ל, יוסף שפירא, מאת מ"א קורץ. 24.5 ס"מ, הצהבה בדפים, מעט כתמי זמן, טשטושים בחלק מהאותיות, שפשופים בכריכה ובדופן. מצב סביר-טוב.