2 רכבים מכונס נכסים

16.9.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רח' התע"ש 20, כפר סבא

1. רכב מס 1 מאוחסן במחסני כוח לעד שירותים משפטיים בע"מ, רח אבשלום גיסין 57 פתח תקוה טל' 03-9666507 
רכב מס 2 מאוחסן במחסני א.ט. שירותים משפטיים בע"מ, רח' יגע כפיים 12 פ"ת, טל' 03-9215835.
2. פרטים אודות רכבים אלו, וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר https cars.bidspirit.com.
3. הצעות לרכישת הרכבים הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד הח"מ עד יום שלישי 15/9/2020 בצירוף ערבון בגובה 10% מסכום ההצעה, בשיק בנקאי לפק' הח"מ/ כרטיס אשראי של המציע (צילום כרטיס אשראי משני צדדיו), והן תהוונה הצעה בלתי חוזרת.
4. ביום רביעי 16/9/2020 בשעה 12:30, תתקיים התמחרות פרונטאלית ו/או ממוחשבת באינטרנט בין בעלי ההצעות.
5. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר מיד בסיום ההתמחרות. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים וכן באתר https cars.bidspirit.com. הסכם המכר אינו ניתן לשינוי.
6. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מכל סיבה שהיא, תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם.
7. כלי הרכב ימכרו במצבם הנתון AS-IS והאחריות לבדיקת כל הפרטים הנוגעים לכלי הרכב, לרבות מצב כלי הרכב, נתוני מד אוץ, טיב כלי הרכב, מצבם המשפטי, הפיסי, והאחר, מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ולא על כונסת הנכסים או כל אדם אחר. למציעים מומלץ לגשת פיזית ולראות את הרכבים במגרש האחסנה, ואין לראות בנתונים, תמונות, שמאות, וכל מידע אחר על הרכבים המפורט בהזמנה זו ו/או באתר https cars.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא.
8. כונסת הנכסים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, ושומרת לעצמה את הזכות לקיים תחרות בין המציעים או חלקם ו/או לנהל מו"מ עם כל אחד מהם בנפרד בכל שלב שהוא, להאריך את המועד להגשת ההצעות, למכור רק חלק מכלי הרכב, וכן לבטל את הליך ההתמחרות, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
9. על מכירה זו לא חלים דיני מכרזים או מעין מכרזים.
10. המכירה כפופה לאישור רשמת ההוצאה לפועל ו/או ביהמ"ש, לפי העניין.

המכירה הסתיימה

2 פריטים
מיין לפי:
המכירה הסתיימה
אני מעוניין לקבל מבית המכירות משרד עורכי דין סלונים אגמי התראות על מכירות חדשות
מאשר